OBSŁUGA BHP I PPOŻ

Współpracując z podmiotami gospodarczymi oraz z firmami o różnych profilach działalności świadczymy profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wszelkie nasze działania oparte są na art. 23711 Kodeksu Pracy mówiącym o służbie BHP.

W ramach stałej lub okresowej obsługi (nadzoru) BHP zapewniamy:

  1. Szkolenia wstępne (instruktarz ogólny i stanowiskowy) i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  2. Przeprowadzanie systematycznych kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników oraz kontrolę warunków pracy.
  3. Doradztwo w zakresie wdrażania zasad i przepisów (tworzenie stosownych instrukcji) mających na celu poprawę stanu BHP.
  4. Audity BHP według normy PN-N-18001:2004, pozwalające ocenić stan BHP w firmie (zakładzie pracy), wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i życia pracowników.
  5. Doradztwo w opracowaniu wewnętrznych instrukcji, zarządzeń, regulaminów dotyczących na przykład odpowiedniego doboru środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wycofania niesprawnego lub zużytego sprzętu ochrony zdrowia itp.
  6. Organizacja pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych (NDN i NDS – najwyższe dopuszczalne natężenia i stężenia) dla zdrowia oraz nadzór nad ich terminowym przeprowadzaniem.
  7. Udział w dochodzeniach powypadkowych (ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków w pracy oraz w drodze do i z pracy), prowadzenie rejestrów i sprawozdań.
  8. Udział w pracach Komisji BHP.