OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Według polskiej normy PN-N-18002, ocena ryzyka zawodowego odgrywa istotną rolę w procesie monitorowania stanu BHP w danej firmie, dostarczając informacji niezbędnych do planowania działań korygujących i zapobiegawczych w stosunku do niezgodności zidentyfikowanych w tym procesie.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego u Państwa w firmie ma na celu:

  • Sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe.
  • Wykazanie pracodawcy, pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne.
  • Dobór najwłaściwszych środków ochron zbiorowych i indywidualnych, jeżeli zmiany organizacyjne procesu wytwarzania nie są w stanie wyeliminować zagrożeń.
  • Dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy oraz materiałów organizacji pracy.
  • Ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego.